Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

I. Obecná ustanovení

 

 1. Dodavatelem internetových stránek realbigl.cz a realitnibigl.cz  (dále jen www stránky) je společnost WIDE MEDIA GROUP s.r.o. se sídlem F. Čejky 427, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ:25850750, DIČ: CZ25850750 zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě - oddíl C, vložka 21967 (dále jen Dodavatel), která je držitelem kompletních majetkových, obchodních a  autorských práv, která jsou spojována s provozováním www stránek..
 2. Dodavatel je oprávněn poskytovat přístup k  administračnímu rozhraní , přes které lze vkládat ,editovat a statisticky sledovat jednotlivé inzeráty z oblasti nabídky a poptávky.
 3. Fyzické či právnické osobě (dále jen Odběratel), která provede registraci na www stránkách  je umožněn přístup do administračního rozhraní na základě zaslaného registračního klíče. Tento klíč je zaslán na email, který je považován za administrátorský a jeho majitel má maximální přístupová práva .
 4. Veškerá zpoplatněná zobrazení inzerce jsou vázány na aktuální zpoplatnění služeb Dodavatele (dále jen ceník) a akční ceny (dále jen akce) Dodavatel tímto vydává podmínky pro užívání www stránek , pro inzerci Odběratelům  na www stránkách , které se řídí všeobecnými obchodními podmínkami a ceníky

 

II. Základní podmínky používání www stránek  

 

Odběratel se zavazuje, že při používání www stránek  se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy, všeobecnými obchodními podmínkami za zpoplatnění dle ceníku  a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Dodavatele ani ostatních Odběratelů www stránek .

 

III. smluvní závazky Odběratele  

 

 • nezasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu www stránek  nebo je jinak zneužívat,
 • nezasahovat do používání www stránek ze strany jiných Odběratelů
 • nevyužívat www stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), řetězových zpráv,
 • nezasílat na www stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • nevytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných Odběratelů
 • nešířit na  www stránkách  zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.
 • Odběratel akceptuje základní předmět působnosti www stránek a to profesionální inzerci nemovitostí a služeb spojených s realitním obchodem a realitním trhem v ČR.
 • Řádně a včas plnit své finanční závazky vůči Dodavateli

 

IV. Registrace na základě Všeobecných smluvních podmínek

 

 1. Přístup do administračního rozhraní  je umožněn Odběratelům na základě registrace Odběratele (dále jen registrace). Dokončením registrace, potvrzením správnosti registrace z emailu a zaškrtnutím souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami a ceníkem se nový právní subjekt  stává Odběratelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Registrace se provádí výhradně elektronickou  formou na www stránkách. Při registraci je jednoznačně určena oprávněná osoba.
 3. Při Registraci je Odběratel povinen uvést správné a úplné údaje o  své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných údajů není možné dokončit registraci. Ostatní údaje poskytuje Odběratel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Odběratel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Odběratel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. IX těchto Všeobecných obchodních podmínek
 4. Před dokončením registrace je Odběratel povinen seznámit se těmito Všeobecnými obchodními  podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace . Souhlas Odběratel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
 5. Okamžikem dokončení registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace a přidělením přístupových údajů) je založen smluvní vztah mezi Odběratelem a  Dodavatelem, který se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Odběratel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními  podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v  nich stanovená.
 6. Dokončením Registrace je Odběrateli založen Odběratelský účet s plným právem používat všech služeb, které odpovídají danému typu registrace..

 

V. Pravidla inzerce

 

 1. Vkládání inzerátů  pomocí administračního  rozhraní  je zdarma
 2. Smluvní vztah vzniká na základě registrace Odběratele  a zasláním hesla ze strany Dodavatele..
 3. Odběratel je oprávněn svou registraci zrušit prostřednictvím žádosti adresované na info@realbigl.cz. Tímto nejsou dotčeny žádné finanční závazky a pohledávky mezi Odběratelem a Dodavatelem.
 4. Odběratel zadává veškeré data na vlastní účet ,náklady a právní odpovědnost  v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.
 5. Za pravdivost obsahu vložené inzerce a   její aktualizaci odpovídá výlučně Odběratel
 6. Odběratel se zavazuje, že nebude Dodavatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat, které zadal Odběratel do systému prostřednictvím Administračního rozhraní nebo libovolného realitního programu.
 7. Veškerá data a statistiky je Dodavatel povinen archivovat a zpřístupnit Odběrateli pouze pro dobu aktivní inzerci.
 8. Odběratel registrací na www stránkách jednoznačně souhlasí s textem Všeobecných obchodních podmínek a Ceníku.
 9. Odběratel registrací na www stránkách dává Dodavateli jednoznačný souhlas  se  zasíláním  informací a obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., kde tyto informace budou výlučně spojeny s www stránkami na emaily uvedené v registraci

 

VI. smluvní práva  Dodavatele

 

 1. Obsah www stránek  má pouze informativní a nezávazný charakter. Dodavatel neručí za správnost a  úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou Všeobecných obchodních podmínek a Ceníku , nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem, pokud nebude v  jednotlivých případech výslovně uvedené jinak.
 2. Dodavatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách, nikoli však textu a povahy jednotlivých inzerátů.
 3. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které Odběratelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním www stránek
 4. Dodavatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím www stránek.
 5. Dodavatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových  stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www stránek
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat údaje pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky a jsou v rozporu s dobrými mravy a to bez předchozího upozornění

 

VII. Finanční podmínky

 

 1. Veškeré zpoplatněné úkony spojené s inzercí na www stránkách se řídí těmito Všeobecnými podmínkami a platným Ceníkem.
 2. Platnost Ceníku je udána datem, který je uveden v patičce Ceníku a jeho právní relevance je zajištěna jeho vystavením na www stránkách
 3. Dodavatel nemá za povinnost změnu Ceníku Odběrateli žádným způsobem avizovat předem.
 4. Veškeré Daňové doklady jsou zasílány výhradně elektronickou formou na email, který byl Odběratelem zadán při registraci na www stránkách.
 5. Smluvní pokuta pro opožděnou platbu činí 1,5% z dlužné částky za každý, i započatý měsíc. Minimálně však 100Kč. Smluvní penále se nesjednává.

VIII. Reklamace

 

 1. V případě, že dojde k pochybení Dodavatele se zúčtováním služeb, nebo výpadku služeb, má Odběratel právo požadovat nápravu, nebo slevu z ceny. Odběratel reklamaci uplatní e-mailem, nebo písemnou zprávou na adresu info@realbigl.cz
 2. Reklamace na služby serveru se uplatňuje ve lhůtě 30 dní ode dne zjištění pochybení Dodavatele.
 3. Námitky vůči vystaveným fakturám je Odběratel povinen uplatnit u Dodavatele písemně nebo elektronicky  do 20  dnů po doručení faktury.
 4. Prokazovací úkon je vždy na straně Odběratele

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

 1. Přístup na www stránky  nebo některé služby poskytované Dodavatelem na www stránkách  mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů Odběratele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
 2. Dodavatel se zavazuje k tomu, že bude s údaji mající osobní charakter nakládat v souladu s platnými právními předpisy a nakládat s nimi ve smyslu zák. č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.
 3. Údaje nemající osobní charakter může Dodavatel využít pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz, sledování kvality služeb a  spokojenosti klientů.
 4. Odběratel s výše uvedeným postupem Dodavatele souhlasí.
 5. Osobní údaje jsou Dodavatelem zabezpečeny dle moderních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osobní klientské informace jsou chráněny obchodním tajemstvím a související povinností mlčenlivosti Dodavatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2012 do vydání nového textu

 

 

TOPlist