Realitní vyhledávač realBÍGL.cz
prodej a pronájem, pozemky, pro komerční výstavbu

Zobrazeno 57 realit
Fotografie PODÍLY na pozemcích pro komerční a smíšenou výstavbu Uložit do Moje oblíbené PDF sestava B PDF sestava A Nabízíme vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení soubor PODÍLŮ pozemků v okrese Teplice, k.ú. Srbice a k.ú. Trnovany. Pozemky se nachází na hranicích katastrů Teplice-Trnovany a Srbice, v severozápadní části a leží na hranici zastavěné části obce. Okolí tvoří zemědělsky využívané pozemky, průmyslové a obchodní areály. Dle ÚP Srbice jsou pozemky v produkčním území, přípustné jsou zejména činnosti a stavby určené k poskytování rozsáhlejších služeb obchodních a administrativních, stejně jako zařízení dopravní a technické infrastruktury. Srbice LV č. 80 podíl 2/12 pozemek 116 m2, LV č. 86 podíl 1/24 pozemky 9.394m2, LV č. 90 podíl 2/15 pozemek 3.052 m2. Dle ÚP Teplice jsou pozemky v Trnovanech v transformačním území, určené převážně pro rozvoj smíšeného bydlení. Trnovany LV č. 2225 podíl 2/15 pozemky 19.161 m2. Přístup k pozemkům je přes pozemky jiných vlastníků, právně nezajištěn. Územní plány na vyžádání k dispozici. Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti. 418 500 Kč
Fotografie Stavební pozemek o ploše 1386 m2 pro stavbu občanské vybavenosti velikosti 25 m x 15 m. Uložit do Moje oblíbené PDF sestava B PDF sestava A Stavební pozemek o ploše 1386 m2 (cca 52 m x 26 m) pro stavbu občanské vybavenosti velikosti 25 m x 15 m. Objekty občanské vybavenosti jsou budovy sloužící k prospěchu společnosti jako vzdělávací zařízení, domy s pečovatelskou službou, hotely, penziony, ubytovny, restaurace, jídelny, administrativní a správní budovy, školy, mateřské školky, nemocnice, obchodní domy, prodejny, tržnice, divadla, kina, kulturní domy, kasárna a jiné objekty pro armádu a policii, sakrální stavby, sportovní areály. Pozemek je rovinatý, travnatý, obdélníkového tvaru a navazuje na novostavby rodinných domů. Ze tří stran je obecní komunikace, příjezd na pozemek je z nové ulice vznikajících novostaveb rodinných domů. V srpnu inženýrské sítě, obecní voda, kanalizace, zemní plyn, elektřina 230V/400V. V blízkosti je rychlostní silnice Brno Svitavy. Do Brna je to 15 minut, do Blanska 11 minut. Vyjádření stavebního úřadu. Hlavní využití: Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení, podnikatelské aktivity,... Přípustné využití: pozemky staveb pro bydlení - rodinné domy, bytové domy, staveb a zařízení občanského vybavení a sportu pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství Nepřípustné využití: činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní, sběrný dvůr komunálního odpadu) v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území další podmínky viz. výstupní limity Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: výšková regulace zástavby o stabilizované území - ve vazbě na centrum obce maximálně 3 nadzemní podlaží, v okrajových částech max. 2 nadzemní podlaží o plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch (to znamená z tabulky pro jednotlivé plochy na str. 15 konkrétně pro plochu 6-SO : prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby 2 NP s možností podkroví) Bližší specifikace není blíže určena, podle územní studie nebyla změněna dokumentace ÚP. 5 544 000 Kč
Fotografie Komerční pozemek 12.023 m2, Mělník Uložit do Moje oblíbené PDF sestava B PDF sestava A Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení soubor pozemků parc. č. 6389, 6390, 6393/1 a 6393/5 to vše zapsáno na LV č. 4050 pro katastrální území Mělník, Středočeský kraj. Jedná se o čtyři na sebe navazující pozemky v místě zvaném Na Vídrholci, sousedící s ulicí Nad Kamennými Závorami, na okraji obce Mělníka o celkové výměře 12.023 m2. Ve schváleném územním plánu jsou pozemky p.č.6389 a p.č.6390 vedené v území občanské vybavenosti č.286/1 a pozemky p.č.6393/1 a p.č.6393/5 vedené v území všeobecně obytném. Východní hranici pozemku p.č.6393/5 a větší plochu pozemků p.č.6390 a p.č.9393/1 tvoří ochranná zeleň komunikací. Pozemky nejsou udržované, jsou zarostlé náletovým porostem. Na pozemcích se nachází porost různých stromů, keřů a další travní porost. Pozemky nejsou připraveny k výstavbě, nejsou rozparcelovány ani kompletně zasíťovány. Nejsou zde vybudovány příjezdové komunikace po odbočení z hlavní silnice. Pozemky jsou rovinaté a nejsou oploceny. Na východní straně sousedí se silnicí č. I/9, ze které jsou přístupné. Z ostatních stran se nachází rodinné domy a stavební pozemky na okraji města Mělník s velmi dobrou dopravní dostupností. Předmětné pozemky nejsou v zátopové oblasti. Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti. 3 200 000 Kč
> <
TOPlist